Toiminnot

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan tennisseura ry (LTS) ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistys on perustettu 1946.


2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on tennisharrastuksen kehittäminen jäsentensä keskuudessa sekä Pohjoismaisessa kummikaupunki-toiminnassa. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys pyrkii myös hankkimaan irtaimistoa, välineitä ja kiinteistöjä tai osakkeita toimintansa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen käytännön toimintaa hoitavat rekisteröimättömät juniori- ja kilpailujaostot ja seniorijaosto, jonka nimi on LOB, ja joissa on jäseniä tarpeen mukaisesti. Jaostot valitsevat keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä tarvittavat johto- ja toimihenkilöt.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia ja huvitilaisuuksia hankittuaan asianomaisen luvan.

Yhdistys on Tennisliiton ja sen kautta mahdollisten valtakunnallisten liittojen jäsen ja näin ollen edellä mainittujen liittojen sääntöjen ja määräysten alainen.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Ero astuu voimaan heti ilmoituksen tapahduttua, mutta jäsenmaksuvelvoite säilyy kuluvan kalenterivuoden loppuun. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen tai sääntöjen vastaisesti. Mikäli erotettu jäsen esittää neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa eropäätöksen tietoonsaattamisesta hallitukselle kirjallisen vetoomuksen jäsenyytensä puolesta, niin yhdistyksen ylimääräisen- tai vuosikokouksen tulee kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vetoomuksen jättämisestä vahvistaa tai kumota eropäätös.

Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenyys tai kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen.

Hallitus voi hyväksyä jäseniksi myös kannatusjäseniä ja kannattavia yhteisöjäseniä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattaja-jäsenmaksun päättää vuosikokous.


5 § HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. On suotavaa, että kustakin jaostosta ainakin yksi jäsen on hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä edustajan Tennisliiton tai muiden valtakunnallisten liittojen liittokokouksiin.


6 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, joiden tulee olla täysi-ikäisiä.


7 § TILIT JA TILIKAUSI

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta.


8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjallisena kutsuna kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikkakunnan pääsanomalehdessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä vaatii erityistä ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vaatimuksesta. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää. Sekä hallituksen että seuran kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan asianmukaisesti.


9 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään työjärjestys.

5. Esitetään

- vuosikertomus

- tilinpäätös

- tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan

- toimintasuunnitelma

- liittymis- ja jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

- tulo- ja menoarvio

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut kuusi (6) hallituksen jäsentä.

9. Valitaan vähintään kolme (3) jäsentä kilpailu- ja juniori- sekä seniorijaostoihin.

10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastajaa.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.